membrii / члены ассоциации

Pas 1

Pas 2

Așteptați confirmarea aprobării cererii din partea asociației

Дождитесь подтверждения одобрения заявки от ассоциации

Pas 3

Din moment ce ați primit confirmarea aveți 15 zile pentru a plăti cotizația de înscriere

С момента получения подтверждения, у Вас есть 15 дней для оплаты регистрационного взноса

*на русском ниже

„ 3.1 Scopurile Asociației constau în contribuirea la:

a) Promovarea principiilor de permacultură (agricultura permanentă) care se bazează pe un set de științe holistice aplicate la dezvoltarea sistemelor agricole și alimentare integrate în contextul natural, socio-cultural și economic local.

b) Promovarea și consolidarea drepturilor țăranilor precum și ale altor persoane care lucrează în mediul rural așa cum este prevăzut în Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Țăranilor precum și ale altor persoane care lucrează în mediul rural, adoptată de Adunarea Generală ONU la 17 decembrie 2018 (https://undocs.org/en/A/C.3/73/L.30).


” 3.1 Цели Ассоциации заключаются в содействии:

а) продвижению принципов пермакультуры (постоянного земледелия), которые основаны на холистических науках, применяемых для развития сельскохозяйственных и продовольственных систем, интегрированных в местный природный, социокультурный и экономический контекст.

б) продвижению и укрепление прав крестьян, а также других лиц, работающих в сельской местности, как это предусмотрено в Декларации Организации Объединенных Наций о правах Крестьян а также других лиц, работающих в сельской местности, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2018 г. (https://undocs.org/en/A/C.3/73/L.30).”

*Примечание: На сегодняшний день Устав Ассоциации доступен исключительно на румынском языке. Если вы хотите ознакомиться с документом, но не владеете румынским, пожалуйста, обратитесь за помощью к нам по адресу: infogradinamd@gmail.com

Creează un site web sau un blog la WordPress.com